การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ความสำคัญ

1. บุคคลจะสามารถมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้นจะต้องรู้จักตนเอง ผู้อื่น สังคม สภาพแวดล้อม จึงจะสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีความสุข

2. แนวคิดและหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่จะต้องยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเหมาะสมกับบุคคลอื่นๆ ต่อไป

3. การทำงานร่วมกันในองค์กรให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีนั้น ทุกคนต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงจะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้

4. การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายเพื่อผลผลิตสูงสุดนั้น บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือกันทำงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น และจะช่วยให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความสุข

เนื้อหา

1. ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์

2. ประโยชน์ องค์ประกอบและจุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์แนวคิดและหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

3. แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์

4. หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานหลักมนุษยสัมพันธ์ทั่วไป

5. หลักการรู้จักและเข้าใจตนเอง

6. หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

7. หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน

Read the rest of this entry »